Szukaj

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) (2009)  informacje na temat składu chemicznego i związanych z nim zagrożeń zawarte są w każdym z naszych produktach.

Może powodować reakcję alergiczną. Przeczytaj etykietę przed użyciem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: zasięgnąć porady lekarza. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość / pojemniki utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj